WBH training

Voorwaarden

Algemene voorwaarden en huisregels WBH training.

Het burgerlijk recht is hierop van toepassing.

Art.1. Het lidmaatschap is strikt persoonsgebonden.

Art.2. De persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
Zie ook de privacyverklaring op onze website www.wbh-training.nl

Art.3. Het lidmaatschap geldt voor een minimaal overeengekomen periode en wordt daarna telkens stilzwijgend met 1 maand verlengd. De overeengekomen lidmaatschapsperiode start op de eerste van de volgende maand na inschrijving. Voor de tijd tussen de datum van inschrijving en de eerste van de volgende maand is een deelmaand verschuldigd, die bij inschrijving contant wordt voldaan door het lid.

Art.4. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail. De opzegtermijn is 1 kalendermaand.

Art.5. Het lidmaatschapsgeld wordt maandelijks automatisch geïncasseerd. Indien niet tot incasso kan worden overgegaan zal er per keer € 5.- administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij het niet nakomen van de betalingsherinnering en aanmaning zal WBH training de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de vordering zullen voor rekening en risico van het lid komen.

Art.6. Tijdelijke stopzetting is niet mogelijk, behoudens uitzonderlijk gevallen (medische indicatie met doktersverklaring), dit ter eindbeoordeling aan WBH training. Er geldt hiervoor een eigen risico van 1 kalendermaand.

Bij tijdelijke stopzetting is er geen sprake van beëindiging van het lidmaatschap. Als het lid gedurende de tijdelijke stopzetting het lidmaatschap wil beëindigen dient dit te geschieden conform art.4. van deze algemene voorwaarden.

Art.7. WBH training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of ontvreemding van persoonlijke zaken.

Art.8. WBH training behoudt het recht om prijzen en tijden te wijzigen.
WBH training behoudt het recht om de tarieven periodiek te verhogen.

Art.9. Voor het gebruik van faciliteiten dient men zich te kleden voor desbetreffende sport . Dit is een sportbroek en een T-hirt. De kleding is eventueel te verkrijgen bij WBH training.
Het gebruik van schoeisel is niet toegestaan.

Art.10. Speciaal bestelde kleding, bescherming of trainingsmateriaal kan niet geruild worden.
En u kunt ook geen geld terugkrijgen ivm speciale bestelling.

Art.11. Het gebruik/in bezit hebben van drugs of wapens is ten strengste verboden bij WBH training.

Art.12. WBH training aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures of letsel ontstaan door het gebruik van de faciliteiten. Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde sporten/trainingen of begeleiding risico’s met zich meebrengt en dat eventuele schade die voortkomt uit de beoefening van deze sporten/trainingen of begeleiding voor eigen risico en rekening is.

Art.13. Voor zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist WBH training.

 

22-05-2018

SCHRIJF JE NU IN!

Zin om mee te doen met onze training? Wacht niet langer!